Regulamin


Regulamin Kongresu „N.E.W.” – Nowa Ewangelizacja Wszystkim
Radomsko 19-21 września 2014 r.

zwanego w dalszej części regulaminu „Kongresem”

 1. Osoby przyjeżdżające na Kongres zgłaszają swoją obecność w Recepcji Kongresu. Warunkiem przyjęcia uczestnika jest przedstawienie wydruku potwierdzenia rejestracji uczestnictwa (voucher).
 2. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w Kongresie tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym, który będzie Uczestnikiem Kongresu.
 3. Wszyscy przyjęci (Uczestnicy) otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu.
 4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora.
 5. W czasie Kongresu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 6. Koszty udziału w Kongresie – opłata kongresowa (ubezpieczenie, wyżywienie, materiały kongresowe):
  1. Osoby dorosłe i młodzież: 100 PLN
  2. Osoby 4-12 lat : 40 PLN
  3. Dzieci w wieku 0-3 lat : 0 PLN
 7. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych w zgłoszeniu elektronicznym, a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie inicjatywy.
 8. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami Uczestnicy (bądź ich opiekunowie).
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
 10. Podczas Kongresu Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w modułach i warsztatach przewidzianych przez Organizatora. W przypadku wcześniejszych zapisów na dany moduł, Uczestnik ma obowiązek uczestnictwa dokładnie w tych zajęciach, na które się zapisał.
 11. Obecność na wszystkich zajęciach prowadzonych przez Organizatora jest obowiązkowa.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji, jak i skreślenia z listy uczestników z Kongresu Uczestnika nieprzestrzegającego niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 13. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość korzystania z miejsc noclegowych w domach prywatnych po wcześniejszym zaznaczeniu tego w formularzu zgłoszeniowym.
 14. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Kongresu, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Kongresu, na witrynach internetowych, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób będących uczestnikami Kongresu.
 15. Wszystkie osoby zaangażowane w organizację, prowadzenie Kongresu i uczestniczące w nim, a w szczególności osoby stanowiące Ekipę (odpowiedzialni za poszczególne dzieła wewnątrz), jak i w jakikolwiek sposób posługujące, posługują jako wolontariusze, nie pobierając za to jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 16. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora.
 17. Niniejszy regulamin odnosi się do uczestników Kongresu.
 18. Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne oraz osoby wykonujące prace zlecone na rzecz Kongresu, na podstawie zawartych umów.
 19. Każdy z uczestników Kongresu jak i wolontariuszy oraz osób wykonujących zlecenia na podstawie stosownych umów z organizatorem, podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zapewnionemu przez Organizatora.